ROK DUSZPASTERSKI 2015/2016

"Nowe życie w Chrystusie"

Kościół w Polsce realizuje obecnie czteroletni program duszpasterski „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Rok duszpasterski 2015/2016 jest trzecim w tym cyklu i będzie upływać pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”.

Najważniejszymi priorytetami tego programu duszpasterskiego są sakrament chrztu świętego, nowy człowiek i duchowość chrzcielna.
Pierwszym owocem powinno być pogłębienie rozumienia istoty sakramentu chrztu. Do tego niezbędne jest dobrze prowadzone przygotowanie rodziców i chrzestnych, na co należy położyć szczególny nacisk w każdej parafii. Bardzo ważne jest właściwe celebro- wanie sakramentu chrztu i późniejsze towarzyszenie rodzinie.
Drugi priorytet programu duszpasterskiego: nowy wzłowiek – to przede wszystkim zro- zumienie równej godności wszystkich ochrzczonych jako dzieci Bożych oraz uświado- mienie, że jednym ze skutków chrztu jest udział w powszechnym kapłaństwie Ludu Bożego.

Natomiast duchowość chrzcielna realizuje się poprzez życie łaską Ducha Świętego w codzienności.
Czteroletni program duszpasterski stanowi przygotowanie wiernych w Polsce do obcho- dów 1050-lecia chrztu, jakie przypadną w 2016 r.