Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 12.00.

Rodzice muszą zgłosić chrzest dziecka co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice przedstawiają w biurze parafialnym następujące dokumenty:

1) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

2) swoje dane personalne,

3) opinię księdza z parafii, do której chrzestni należą (z parafii miejsca zamieszkania, a nie zameldowania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:

1) udziału w jednej konferencji,

2) przystąpienia do sakramentu pokuty.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

2) Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,

3) Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

4) Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

5) Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1),

6) Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

W związku z powyższym godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:

1) są praktykującymi wiernymi - prowadzą regularne życie sakramentalne,

2) przyjęli sakrament bierzmowania,

3) uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami,

4) zawarli sakrament małżeństwa, jeśli żyją w związku.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"
(Katechizm Kościoła Katolickiego 1213).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4).